• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • У серці кожної дитини живе любов до Батьківщини!

До проблем виховання молодого покоління на засадах патріотизму в різні часи зверталися такі класики педагогічної науки, як Григорій Сковорода, Костянтин Ушинський, Софія Русова, Антон Макаренко, Василь Сухомлинський та інші видатні вчені. Зважаючи на те, що в період дошкільного ди­тинства відбувається формування культурно-ціннісних орієнтації, духовно-етичної основи особистості дитини, розвиток її емоцій, відчуттів, механізмів соціальної адаптації в суспільстві, закладаються основи національно-культурної самоідентифікації, усвідомлення себе в навколишньому світі цей вік має виключне значення для національно-патріотичного виховання.Уже з перших днів жит­тя особистість дитини формується під впливом ма­теринської мови, колискової пісні, бабусиної казки. Підростаючи, вона бере участь у свя­тах і обрядах, засвоює народні пісні, залучається до спільної діяльності, переймаючи досвід по­передніх поколінь рідного народу. Дитина усвідом­лює суспільні цінності, починає керуватись у своїй поведінці моральними нормами. Саме тому дошкільний вік є найспри­ятливішим для формування першооснов наці­ональної самосвідомості дитини, виховання вищих моральних почуттів, до яких і відноситься почуття патріотизму. Нині як ніколи гостро на­було актуальності виховання громадянина-патріота, відповідального, відданого своїй країні.

У дошкільних навчальних закладах національно-патріотичне виховання дошкільників здійснюється згідно з положеннями Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших документів, що унормовують діяльність закладів освіти.

Вимоги щодо рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини перед вступом до школи визначені у Базовому компоненті дошкільної освіти і конкретизуються у чинних комплексних і парціальних освітніх програмах по кожному віковому етапу. Відповідно до цих вимог визначаються завдання національно-патріотичного виховання дошкільників:

· Формувати елементарні уявлен­ня дитини про себе як носія свідомості та само­свідомості, сприйняття себе в контексті відносин з іншими людьми.

· Прищеплювати моральні норми гуманної вза­ємодії з природ­ним довкіллям. Виховувати любов до приро­ди рідного краю.

· Формувати уявлення дітей про країну, на­роди, нації, суспільство. Виховувати готовність сприймати соціальний досвід, робити добрі вчинки.

· Залучати до над­бань на­ціональної культури, формувати ціннісне ставлення до творів українських митців. Ви­ховувати інтерес до українського де­коративно - прикладного мистецтва.

· Ознайом­лювати з україн­ськими народними іграшками та місцями їх виго­товлення. Вчити від­повідально стави­тися до обов'язків, пов'язаних із роллю в грі.

· Стимулювати інтерес до довкіл­ля та самого себе. Спрямовувати до активного сприйман­ня людей та подій, що відбува­ються в со­ціумі.

· Формувати уявлення дітей про україн­ську мову як держав­ну. Вчити вести діа­лог, використовуючи етикетну українську лексику.

З метою реалізації окреслених вище завдань педагогічний колектив Дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) №1 «Зіронька» спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості. При цьому особлива увага приділяється патріотичному вихованню у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

Однією з умов ефективної реалізації завдань з національно-патріотичного виховання дітей є організація розвивального середовища (природного, соціального, предметно-культурного). У групових приміщеннях нашого закладу оформлено «куточки» національно-патріотичного виховання, у яких розміщено зразки державних символів, народних іграшок, національного одягу, посуду, музичних інструментів, збірники літературного фольклору та ін. Наповнення і художнє оздоблення таких осередків періодично переглядається і частково змінюється відповідно до тематичного планування роботи у конкретній групі, щоб зберігати привабливість для дітей, бути дієвими.

Важливим напрямом патріотичного виховання є долучення до народознавства. Вивчення культури, звичаїв рідного народу доцільно здійснювати шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців. З цією метою у садочку створено світлицю, у якій розміщено вироби народних умільців (лозоплетіння, різьба по дереву, ткацтво, вишивка, гончарство), де проводять тематичні заняття, народознавчі свята, розваги, спрямовані на ознайомлення з національною культурою.

Народознавча спрямованість присутня і в облаштуванні території та приміщень закладу. Використання жовто-блакитних кольорів, розписи стін рослинним орнаментом сприяють створенню відповідної атмосфери, допомагають у формуванні національної свідомості дітей. Слід зазначити, що до оформлення активно залучаються батьки вихованців, створюючи справжні мистецькі шедеври.

З метою забезпечення дошкільного навчального закладу матеріалами з питань національно-патріотичного вихованнядошкільників у методичному кабінеті зібрано науково-методичну та художню літературу, навчальні посібники з українського народознавства, методичні розробки, конспекти занять, сценарії свят та розваг, електронні посібники, відеопрезентаційні матеріали, фотогалереї. Педагоги закладу також активно використовують матеріали, розміщені у фахових періодичних виданнях, інтернетресурси.

Оскільки основою національно-патріотичного виховання дошкільників є виховання через емоції і дії з метою формування системи цінностей і практичного досвіду педагоги поєднують різні форми організації дитячої життєдіяльності для оптимального залучення вихованців до різноманітних видів активності. У роботі з дітьми педагоги проводять різних видів і типів заняття, бесіди, дидактичні, рухливі, в тому числі народні ігри, драматизації, спостереження у природному, культурному, соціальному довкіллі, екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам’яток, визначних місць, читання художньої літератури та слухання народної музики, розглядання творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Проводяться тематичні тижні (Тиждень державності, Тиждень народознавства).

У закладі часто організовують обрядові свята, українські вечорниці, вечори народної казки, конкурси малюнка, народної пісні. Традиційним стало святкування Різдва, Стрітення, Великодня. Залучення дітей до підготовки і відзначення свят народного календаря пробуджує в них любов до рідної землі, до людей, праці, інтерес до історії своєї країни, повагу до народних звичаїв та обрядів. Урочисто відзначаються державні свята: День Незалежності, День вишиванки, День прапора, тощо.

Особливу роль у вихованні патріотичних почуттів старших дошкільнят відіграє рідна мова, що є духовною основою нації. У нашому садочку проводяться тематичні вечори, присвячені творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки, конкурси на краще декламування віршів.

Для підвищення фахового рівня педагогів, виявлення та поширення педагогічного досвіду з національно-патріотичного виховання у дошкільному навчальному закладі застосовуються різноманітні форми організації методичної роботи. Наш колектив постійно перебуває у пошуку ефективних шляхів удосконалення освітнього процесу. Поряд із загальноприйнятими формами (конференції, семінари, засідання за «круглим столом», дискусії, взаємовідвідування фрагментів освітнього процесу, обговорення новинок психолого-педагогічної літератури, індивідуальні та колективні консультації) практикуються нетрадиційні форми організації методичної роботи: майстер-класи, творчі лабораторії, брейн-ринги, методичні «посиденьки», ділові ігри тощо. Протягом року у закладі були проведені семінари-практикуми «Виховати патріота України», «Від національної свідомості до патріотизму», брейн-ринг «Підвищення національної культури і свідомості педагогів», педагогічна рада "Дитячий садок – основа національної культури", на яких розглядалися ключові аспекти національно-патріотичного виховання дошкільників. Ефективними формами забезпечення колективу професійною інформацією є тематичні виставки науково-методичної, навчальної та художньої літератури, засобів навчання, ведення рубрики на сайті дошкільного закладу.

Спільно з педагогічними колективами інших дошкільних навчальних закладів проводяться районні конкурси, організовані відділом освіти Яготинської райдержадміністрації, загальною метою яких є залучення дошкільнят до творчої діяльності, пошук нових форм роботи з дитячими колективами. Протягом року вихованці ДНЗ №1 «Зіронька» приймали участь у конкурсах «Дошкілля – веселковий світ», «Козацькі розваги», «Веселі нотки», «Танцювальний вернісаж», «Найрозумніше дошкільня», поетичних читаннях творів Т. Шевченка, виставках дитячих творчих робіт. Заходи мали патріотичне спрямування і доповнювали виховну роботу у закладі.

Підвищенню професійної майстерності педагогів сприяє систематична участь у районних методичних обʼєднаннях, на яких розглядаються актуальні питання виховання дошкільників, здійснюється обмін досвідом.

Наш садочок не лишається осторонь благодійних акцій і заходів, що проводяться в місті. Працівники закладу разом з батьками вихованців активно долучалися до збору речей першої необхідності воїнам АТО, неодноразово передавали волонтерами продукти харчування, брали участь у благодійних ярмарках. Діти малювали малюнки воїнам-захисникам, виготовляли подарунки бійцям до Дня Святого Миколая, Новорічних свят.

У контексті національно-патріотичного виховання дітей завдання дошкільного закладу - налагоджувати тісний контакт з родинами вихованців і активно залучати їх до участі в освітньому процесі, переконувати у важливості виховного впливу сім'ї на формування національного світогляду, патріотичних почуттів, зародження і становлення майбутнього громадянина і патріота, оснащувати батьків необхідними психолого-педагогічними знаннями. З цією метою у ДНЗ №1 «Зіронька» були проведені майстер-клас «Лялька-мотанка», брейн-ринг «У світі казок», тренінги «Виховні можливості родини», «Відповідальне батьківство», консультації у формі круглих столів «Співробітництво сім’ї та ДНЗ», «Виховна роль спілкування батьків із дітьми», конкурс «Супер-тато!», тематичні свята і розваги, виставки фотографій, малюнків, поробок, благодійні акції.Значна увага приділяється створенню батьківських куточків, інформаційних стендів, кошиків довіри для батьків. Головна мета цих заходів - перетворити батьків, членів родин вихованців на активних учасників освітнього процесу, однодумців і партнерів педагогічного колективу і самих дітей. Налагодження такої взаємодії у тріаді «педагоги - діти - родини» дозволяє висувати єдині соціально-моральні, культурно-етичні вимоги до дітей, уникаючи подвійного морального стандарту, даючи можливість виховати гідну людину.

У результаті систематичної навчально-виховної роботи з національно-патріотичного виховання діти зможуть усвідомити свою причетність до минулого, теперішнього й майбутнього Батьківщини, зрозуміти відповідальність за майбутнє своєї держави, власну долю та долю своїх рідних. Виховання — велика справа: воно вирішує долю людини. Від нас, педагогів, залежить, яким буде майбутнє покоління українців, а відтак – у якій державі ми житимемо. Україна буде єдиною і справді незалежною.

Джерела:

1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)

2. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року за № 641),

3. Лист МОН від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»

4. http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/:::2016-07-26:/

5. http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2016/07/1_9-396-16.pdf

6. http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_listi/pro_organizaciju_nacionalno_patriotichnogo_vikhovannja_u_doshkilnikh_navchalnikh_zakladakh/4-1-0-578 \

7. http://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/gotuyemos-do-2016-2017-navchalnogo-roku/

/Files/images/25074b5ab8c4ро.jpg

/Files/images/168cc5f83ba5.jpg

/Files/images/77623217.jpg

/Files/images/75859934.jpg/Files/images/flag_ua.jpg/Files/images/gerb_ua.jpg/Files/images/gimn_ua.jpg/Files/images/s86868962.jpg/Files/images/ми5.jpg/Files/images/j318170_1288899788.jpg/Files/images/j318170_1288899875.jpg/Files/images/j318170_1288899857.jpg/Files/images/j318170_1289070362.jpg/Files/images/j318170_1289070309.jpg/Files/images/j318170_1288899804.jpg/Files/images/j318170_1288899820.jpg/Files/images/j318170_1288899836.jpg/Files/images/hCXY9SymeuQ.jpg/Files/images/DSC02299.JPG/Files/images/DSC_0012.jpg/Files/images/DSC_0018.jpg/Files/images/DSC_0005.jpg/Files/images/DSC_0025.jpg

День вишиванки

Спільно з працівниками Яготинського державного історичного музею для старших дошкільників проведено тематичне заняття "Сорочку мені мати вишивала"

/Files/images/DSC_3745.JPG/Files/images/DSC_3757.JPG/Files/images/033.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 384

Коментарi